Sustainable Development Goals

In jouw bedrijf aan de slag met de SDG’s? Gebruik de kracht van fair trade.

Hoe helpt Oxfam Fair Trade jouw bedrijf of organisatie om duurzaam te ondernemen? De Verenigde Naties stelden in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s) op en verwachten dat iedereen - burger, bedrijf of overheid - een steentje bijdraagt aan het realiseren ervan. Kiezen voor fair trade is een gemakkelijke manier om ook jouw schouders onder duurzame ontwikkeling te zetten. Hoe dat juist zit, lees je hier.

Hoe helpt Oxfam Fair Trade jouw bedrijf of organisatie om duurzaam te ondernemen? De Verenigde Naties stelden in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s) op en verwachten dat iedereen – burger, bedrijf of overheid – een steentje bijdraagt aan het realiseren ervan. Kiezen voor fair trade is een gemakkelijke manier om ook jouw schouders onder duurzame ontwikkeling te zetten. Hoe dat juist zit, lees je hier.

SDG’s en fair trade: wat is de link tussen beide?

De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in 2015 uitwerkten, bevestigen dat fair trade een belangrijke weg naar een duurzamere wereld is. Omgekeerd helpt fair trade om deze Sustainable Development Goals, of SDG’s, te behalen.

Doelstellingen als ‘waardig werk’ en ‘verantwoordelijke consumptie en productie’ zitten natuurlijk in het DNA van Oxfam Fair Trade. Maar ook de meeste andere SDG’s hebben rechtstreeks te maken met de leefomstandigheden van kleinschalige boeren overal in de wereld.

Vijf manieren waarop je met Oxfam Fair Trade de SDG’s dichterbij brengt

1. Je zorgt voor waardig werk en duurzame economische groei
SDG 8 Decent work and economic growth

SDG 8 ligt erg dicht bij de core business van Oxfam Fair Trade: duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen. Binnen de wereld van eerlijke handel zijn eerlijke prijzen, fairtradepremies en goede arbeidsomstandigheden evidenties. Daar nog eens bovenop helpt Oxfam zijn partners-producenten om sterker te worden. Met bijvoorbeeld voorafbetalingen, trainingen of advies op alle mogelijke vlakken.

Samen met onze partners werken we manieren uit om de levensstandaard van boeren te verhogen. Concreet loopt er momenteel een pilootproject bij cacaoproducenten in Ivoorkust. Daar betaalt Oxfam de boeren een extra premie om de kloof tot aan een leefbaar inkomen te dichten. In Congo investeerden we dan weer in verwerkingsinstallaties voor koffie, waardoor de coöperatie Sopacdi meer koffie op een kwalitatieve manier kan verwerken.

2. Je consumeert duurzaam
SDG 12 Responsible consumption and production

Eerlijke handel maakt volledige handelsketens rechtvaardiger, van bij de producent tot bij de consument. Hierbij zijn het ecologische en het sociale aspect nauw met elkaar verbonden. Zo werkt fair trade aan SDG 12: verantwoorde consumptie en productie.

Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Agro-ecologische landbouwtechnieken helpen boeren om weerbaarder te worden tegen de grillen van het klimaat. Denk aan erosiebestrijding, schaduwteelt of natuurlijke insectenbestrijding. Maar die omslag vraagt investeringen die veel producenten nog niet aankunnen. Pas als ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hebben ze de ruimte om op een ecologische manier met hun land om te gaan.

Op tal van manieren ondersteunt Oxfam producenten om sociaal en ecologisch duurzaam te werk te gaan. Aan het andere uiteinde van de keten vinden consumenten bij Oxfam een betrouwbaar duurzaam alternatief. Via de vzw Oxfam-Wereldwinkels promoten we bovendien ethische consumptie, met publiekscampagnes en opiniebijdragen.

Bovenop de milieu- en sociale standaarden die fairtradecertificering vereist, stimuleert Oxfam Fair Trade biologische productie bij zijn partners. Ook zorgen we ervoor dat boeren opleidingen krijgen waar nodig.

3. Je stapt in een partnerschap dat zich inzet om de SDG’s te bereiken
SDG 17

Oxfam Fair Trade is gebouwd op partnerschappen. Al sinds 1971 handelen we rechtstreeks met producenten overal in de wereld. Zoals de fairtradeprincipes het vereisen, zijn dit altijd boeren die zich verenigd hebben in coöperaties of netwerken. Met hen bouwen we aan een partnerschap voor de lange termijn. Die werkwijze blijkt in moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, een belangrijke houvast te bieden.

Ook met onze klanten gaan we een partnerschap aan. Terwijl ze genieten van kwalitatieve producten, zijn ze onze bondgenoot in het verspreiden van onze duurzaamheidsboodschap.

“We kunnen bij Oxfam rekenen op een uitstekende service, waardoor we op een eenvoudige manier onze duurzame keuzes kunnen doortrekken tot in onze refters. Ook werkt Oxfam nauw samen met haar handelspartners en weet het bijgevolg waar elk boontje vandaan komt,” beschrijft onze koffieklant Groep Intro.

4. Je helpt honger en ongelijkheid de wereld uit
SDG 10

Wist je dat 70 % van het voedsel in de wereld van kleinschalige producenten komt? Ze zijn onmisbaar om de honger de wereld uit te helpen. Maar dat lukt hen alleen als ze zelf de kans krijgen om waardig te leven. Fair trade geeft hen die.

Tegelijkertijd hechten we veel belang aan gelijke kansen voor iedereen. Concreet nemen onze partners-producenten initiatieven om etnische minderheden en vrouwen gelijkwaardig te maken. “Met vormingen heeft de coöperatie onze echtgenoten ervan overtuigd dat iedereen er baat bij heeft als vrouwen inspraak hebben,” getuigt Eveline Sifa van koffieproducent Sopacdi.

Oxfam Fair Trade versterkt boerenorganisaties op deze vlakken. Bovendien pleit het bij overheden om structurele onrechtvaardigheid aan te pakken.

5. Je onderneemt actie voor het klimaat
SDG 13

De strijd voor een leefbare planeet valt grotendeels samen met de strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Bovendien ondervinden veel van onze partners in het Zuiden – meer dan wij – de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Daarom garandeert fairtradecertificering zowel sociale criteria als milieucriteria.Oxfam brengt dit op verschillende manieren in de praktijk:

  • partners-producenten helpen om het milieu en de biodiversiteit te beschermen, bv. met agro-ecologische teelttechnieken
  • inzetten op ecologisch transport
  • evolutie naar duurzame verpakkingen
  • bewustmakingsacties en beleidswerk van Oxfam-Wereldwinkels vzw

Bij de lancering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen rees de kritiek dat ze zich te weinig richten op het wegnemen van de oorzaken van de ongelijkheid in de wereld en de milieuproblemen. Oxfam deelt de mening dat de SDG’s het model van ongebreidelde economische groei te weinig in vraag stellen. Tegelijk stellen de SDG’s wél de juiste ambities voorop en bieden ze een allesomvattend kader om vanuit verschillende hoeken tot een duurzamere wereld te komen.

Meer tips om duurzaam te ondernemen

Kiezen voor fair trade is één ding. Denk daarnaast ook aan de andere initiatieven die je kan nemen om met weinig moeite stevige vooruitgang te boeken. We zetten je graag op weg:

  • Beperk het autogebruik: stimuleer openbaar vervoer, carpoolen, autodelen en thuiswerken.
  • Serveer biologisch geteelde producten, uit eigen land waar het kan.
  • Denk na voor je wegwerpservies en -bestek aanbiedt en kies voor een bioafbreekbare optie.
  • Zet de verwarming een graadje lager.
  • Durf je uit te spreken voor duurzame ontwikkelingen, deel goede ideeën in je bedrijfscommunicatie en verhef je stem tegen onrechtvaardigheid.
  • Meer inspiratie vind je op de website van de VN.

Neem je zelf een initiatief dat bijdraagt aan het behalen van de SDG’s? Daar mag je trots op zijn! Registreer dat je (bijvoorbeeld) fair trade serveert, communiceer erover en inspireer andere bedrijven.Benieuwd welke faire stappen jouw organisatie kan zetten om de SDG’s dichterbij te brengen? Onze vertegenwoordigers adviseren je graag.